• Location:
  Kampala Kampala Kampala Kampala
 • Salary:
  negotiable
 • Job type:
  Full-Time
 • Posted:
  3 weeks ago
 • Category:
  Sales & Marketing
 • Deadline:
  November 24, 2019
 • Languages:
  English

OneTouchSaf ar i si sont hel ookoutf oranener get i c, f r i endl yandent husi ast i cper sont ot ake upt hi sgr eatoppor t uni t y !
JobTi t l e: Sal esRepr esent at i v e
Or gani sat i on: OneTouchSaf ar i s
Dut ySt at i on: Kampal a, Uganda
AboutUs:
OneTouchSaf ar i si sapr emi umdest i nat i onmanagementcompanyt hathasbeeni nexi st ence f orov er10y ear s.Ourser v i cesi ncl udemanagementofl ocal andout boundt our saswel l as ev ent smanagementamongot her s.
JobSummar y : TheSal esRepr esent at i v ewi l l ber equi r edt obr i ngi nnewbusi nessaswel l as ser v i ceexi st i ngcl i ent s.Ourl i neofwor ki shi ghl yr ecr eat i onal andpeopl eor i ent ed, i twi l l bea gr eatoppor t uni t yt omeetandi nt er actwi t hawesomepeopl e.Thei deal candi dat emust t her ef or ebeent husi ast i cwi t hanener get i cout goi ngper sonal i t yandber esul t sor i ent ed, wi t h demonst r at edsuccessi nsal esandmar ket i ng.
KeyDut i es:
 Gener at i ngl eadsbyi dent i f y i ngnewandpr ospect i v ecl i ent s.
 Taskedwi t hmeet i ngmont hl yt ar get s.
 Responsi bl ef ornegot i at i ngcont r act swi t hpr ospect i v ecl i ent s.
 Pr epar i ngmont hl yr epor t s.
 Gi v i ngpr esent at i onsofourr angeofser v i cest opr ospect i v ecl i ent s.
 Under st andi ngourcompanypr ogr amsandv i si on.
 Repr esentOneTouchSaf ar i sdur i ngpubl i cf or umswher eneedbe
 Mai nt ai ni ngcl i entr ecor ds.
 Answer i ngcl i entquest i onsaboutourser v i ces.
Qual i f i cat i on, Ski l l sandExper i ence:
Theappl i cant sf ort hi sposi t i onmusthol dCer t i f i cat es/ Di pl omasi nanyf i el dwi t hexper i encet o t heabov e.
Ami ni mumoft hr eey ear sofsal esandmar ket i ngexper i encei sr equi r ed.
 Mustbeel oquentwi t hgoodi nt er per sonal ski l l s, mustbehi ghl yor gani zedandsel f mot i v at ed.
 Musthav eaposi t i v eandener get i cat t i t ude.
 Musthav ecomput erexper i encewi t hknowl edgeofWor d, Out l ook, Excel andi nt er net appl i cat i ons.
 Mustbeent husi ast i caboutt r av el andt our , andmustbecomf or t abl ewor ki ngwi t h di f f er entper sonal i t i es.
NB: Thi si smai nl yacommi ssi onbasedposi t i onwi t hpot ent i al f orgr eatear ni ngsi fmont hl y t ar get sar emet .Aswel l ,weshal l pr ov i deanagr eeabl er et ai nerf eet of aci l i t at ecompany act i v i t i es
Howt oAppl y :
Al l sui t abl yqual i f i edandi nt er est edper sonsar eencour agedt osendappl i cat i onl et t er swi t h updat edCVsandacademi ccr edent i al sv i aEmai l t omwanj e@onet ouchsaf ar i s. com
Deadl i ne: 30t hNov ember2019by5: 00p

Share this job at: